Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γενικά

Στο πνεύμα της προώθησης της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν.4589/2019, άρθρο 33 ΦΕΚ 13/τ. Α΄/29-1-2019), και μετά τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (αρ. 1123/21-12-2021 και 1721/14-03-2022), ορίστηκε η άμισθη εννεαμελής Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) του Πανεπιστημίου μας ως συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και των Τμημάτων.

Ο γενικός στόχος του ΣΔΙΦ είναι η χαρτογράφηση και η αντιμετώπιση των μορφών ανισοτήτων και διακρίσεων φύλου, έμφυλης βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης εντός του πανεπιστημίου και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του, στα Προγράμματα Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, καθώς και στην ερευνητική δραστηριότητα.των

Νέα - εκδηλωσεις

Διεθνής Ημέρα Διεμφυλικής Ορατότητας

31η Μαρτίου

Η Διεθνής Ημέρα Διεμφυλικής Ορατότητας, η 31η Μαρτίου, αφιερώνεται στην ορατότητα της τρανς κοινότητας και στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας έναντι των στερεότυπων, των διακρίσεων, της περιορισμένης πρόσβασης ή των αποκλεισμών, αλλά και της έμφυλης βίας που αντιμετωπίζουν τα τρανς άτομα σε όλο τον κόσμο.

Δράση

Οι αρμοδιότητες της ΕΙΦ

Οι αρμοδιότητες της ΕΙΦ του ΠΙ, όπως αυτές ορίζονται από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4589/2019, άρθρο 33), είναι οι εξής:

Εκπονεί σχέδια δράσης

για την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύματος και καταρτίζει ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Σύγκλητο

Εισήγηση μέτρων

εισηγείται στα αρμόδια όργανα μέτρα για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση του σεξισμού,

Ενημέρωση

παρέχει ενημέρωση και επιμόρφωση στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα σχετικά με το φύλο και την ισότητα


Υπηρεσίες διαμεσολάβησης

παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις καταγγελιών για διακριτική μεταχείριση ή παρενοχλητική συμπεριφορά

Εκπόνηση ΠΜΣ

προωθεί την εκπόνηση ΠΜΣ και τη διενέργεια σεμιναρίων και διαλέξεων που εστιάζουν στη μελέτη του φύλου

Εκπόνηση μελετών και ερευνών

προωθεί την εκπόνηση μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το πεδίο της αρμοδιότητάς της

Συνδρομή προς θύματα

παρέχει συνδρομή προς θύματα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση.

Βασικές αρχές

Στρατηγική για την ισότητα φύλων
Στο ακαδημαϊκό και διοικητικό επίπεδο
Στην έρευνα και τη διδασκαλία
Στη διαμεσολάβηση & αντιμετώπιση κακοποιητικών συμπεριφορών
Με κοινωνική ευθύνη και δικτύωση
Με την παρακολούθηση του έργου της ΕΙΦ
Εκπαίδευση

στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων